terms

OPŠTI USLOVI

KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI

 

Ova aukcijska prodaja će se obaviti u okviru dole navedenih pravila i drugih odredbi koje aukcionar SSI DOO (u daljem tekstu prodato.rs) može dodati putem e-maila ili na adresi www.prodato.rs

            Ponuđač(i) i aukcionar(i) se slažu da će dole navedeni uslovi regulisati svaku online aukcijsku prodaju.

            Svi podaci o registraciji koje Ponuđač dostavi aukcionaru moraju biti aktuelni, potpuni i tačni.

            Svi ponuđači moraju biti stariji od 18 godina.

            Ponuđač se slaže da neće koristiti bilo koji uređaj, softver ili rutinu za ometanje ili pokušaj ometanja pravilnog rada bilo koje transakcije koja se odvija na aukciji i tokom bilo koje aukcijske prodaje.

            Molimo Vas pogledajte svaku stranicu prilikom pregleda aukcije za uslove plaćanja. Sve prodaje podležu odgovarajućim poreskim zakonima.

            Sve prodaje podležu kupovnoj premiji po određenim uslovima, koja je navedena za svaku pojedinačnu aukciju. Kupac prilikom registracije potvrđuje i pristaje da ne povlači svoju ponudu za kupovinu. Kupac će biti odgovoran za sve aranžmane u vezi preuzimanja i/ili uklanjanja robe po posebnim uslovima ili uslovima navedenim na aukciji. Imajte na umu da su neka vremena uklanjanja kratka, budite svesni vremena uklanjanja prilikom licitiranja.

            Smatra se da su opisi artikala/predmeta koji se pojavljuju na aukciji i u reklamiranju pre aukcije tačni. Bez obzira na to, ni opisi niti bilo koje usmene izjave vlasnika/prodavca u vezi bilo kojeg artikala/predmeta neće se tumačiti kao garancija, izražena ili implicirana. ARTIKLI/PREDMETI SE PRODAJU U VIĐENOM STANJU – odnosno sa svim poznatim, očiglednim ili na drugi način uočenim nedostacima.

            Ponuđač je saglasan da su mu svi artikli/predmeti bili na raspolaganju za pregled pre aukcije, a prema ovim pravilima, aukcionar i vlasnik/prodavac su upozorili ponuđača da pažljivo pregleda svaki artikal/predmet u kojoj je ponuđač imao interesa da utvrdi prirodu artikla/partije, kvalitet, stanje, količinu i veličinu. Svi ponuđači se oslanjaju isključivo na svoja lična zapažanja, a ne na informacije koje su navedene na sajtu ili na drugi način prezentovane od strane aukcionara ili vlasnika/prodavca.

            Nemogućnost ponuđača da pregleda, ili na drugi način bude u potpunosti informisan o prirodi, kvalitetu, stanju, količini i veličini bilo kojeg artikla/predmeta, neće predstavljati osnovu za bilo kakav prigovor ili zahtev, za povraćaj sredstava, raskid ugovora za prodaju, ili odbijanje zaključivanja prodaje, protiv aukcionara ili vlasnika/prodavca.

            OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI  predstavljaju konačni izraz volja stranaka i potpunu saglasnost na uslovima prodaje. GARANCIJE, IZREČENE ILI IMPLICIRANE, POSEBNO SE ISKLJUČUJU iz ove prodaje i transakcija i neće se primenjivati na robu koja je predmet ove prodaje.

            Aukcionar nema kontrolu nad predmetom/artiklom koji su objavljeni na sajtu i ne može garantovati autentičnost i kvalitet navedenog proizvoda. Aukcionar nije odgovoran za postupke koje vlasnici/prodavci i kupci preduzimaju pre, tokom i nakon aukcije, tipografske greške, štamparske greške, gubitak robe/novca, štetu ili kvar opreme, zbog vaše posete platformi prodato.rs. Korišćenje ovog sajta je na sopstvenu odgovornost.

            Uprkos naporima da se izbegne povlačenje artikala/partija iz prodaje nakon što su izloženi, ponekad je to neophodno. Aukcionar i vlasnik/prodavac zadržavaju pravo da to učine u bilo kom trenutku pre ili za vreme prodaje. Vlasnik/prodavac imovine preko ovog sajta zadržava pravo da odbaci bilo koju i sve ponude po sopstvenom nahođenju, ovo pravo može biti iskorišćeno u situaciji kada je vlasnik postavio minimalno prihvatljivu cenu – rezerva. Ako postoji rezerva na predmetu, aukcionar i/ili prodavac imaju pravo da ponude u ime prodavca.

            Nakon okončanja aukcije, ponuđač-kupac će dobiti elektronsku potvrdu o završetku prodaje, zbog čega Kupac mora dostaviti aukcionaru aktuelnu, ispravnu e-mail adresu.

            Pravo svojine prelazi na kupca nakon isplate ostvarene cene na aukciji koja je uvećana za iznos premije kupca i pripadajućih poreza, odnosno nakon plaćanja. Uklanjanje/preuzimanje artikla pada na teret, rizik  i odgovornost kupca. Svaki kupac ukoliko lično ne preuzima artikal, mora pismeno obavestiti aukcionara o licu koje će u njegovo ime preuzeti predmet i to lice mora prilikom preuzimanja imati ovlašćenje za preuzimanje artikla.

            Ako ponuđač/kupac ne plati artikl/predmet koji je osvojio na online aukciji, to će za posledicu imati pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka protiv Kupca od strane vlasnika/prodavca i aukcionara. Takođe, ovakvom kupcu će biti zabranjeno učešće na svim budućim aukcijama. Aukcionar može preprodavati sve neplaćene artikle od kupca i isti su odgovorni za naplatu i štetu koja proističe iz preprodaje.

            Konačni kupac (ponuđač koji je dao najvišu ponudu na aukciji), će biti određen na kraju svake aukcijske prodaje. Ako dođe do spora između dva ili više ponuđača aukcionar, po svom nahođenju, zadržava pravo na mogućnost ponavljanja aukcije. Poziv aukcionara za Kupca je konačan.

            Ponuđač je saglasan i preuzima odgovornost čuvanja i obeštećenja svakog vlasnika/prodavca, aukcionara i njihovih zaposlenih, i pristaje na naknadu potraživanja, gubitaka, štete, obaveze, presude, troškova i troškova (uključujući razumne honorare i troškove advokata) koji proizlazi ili su povezani sa kupcima, njegovim agentima ili predstavnicima, korišćenjem Sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, lične povrede ili imovinu, nastale na prodajnim mestima ili za vreme preuzimanja i transporta bilo kojeg aukcijskog artikla/predmeta, a koje proizlaze iz/ili na osnovu, kršenja OPŠTIH USLOVA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI ovog sajta ili bilo koje zloupotrebe od strane ponuđača na lokaciji/platformi koja rezultira pokretanjem spora sa drugim ponuđačem.

            Aukcionar SSI DOO preko svoje platforme www.prodato.rs pruža uslugu kao nezavisni izvođač za vlasnika/prodavca i nije odgovoran za izjave drugih strana.

            OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI predstavljaju obavezujući sporazum između ponuđača i aukcionara dok ga ne raskine aukcionar. Aukcionar može to učiniti u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja, i isključivo je pravo aukcionara. Ukoliko je ponuđač nezadovoljan aukcijskom prodajom iz bilo kog razloga, ponuđač ima pravo da prekine upotrebu aukcijskog sajta. Aukcionar zadržava pravo da prekine registraciju ponuđača i upotrebu aukcijskog sajta, da ograniči objavljivanje određenih karakteristika aukcijskog sajta, da ograniči pristup ili upotrebu dela ili celog sajta bez najave.

            Aukcionar ne može i neće biti odgovoran za bilo kakve prekide u servisu, greške i/ili propuste, prouzrokovane neovlašćenom upotrebom tehničkih sredstava od strane trećih lica, ne garantuje neprekidnu ili bez grešaka uslugu ili upotrebu sajta. Ponuđač prihvata i saglasan je da se ova aukcija odvija elektronskim putem i oslanja se na sopstveni hardver i softver koji mogu biti neispravni bez upozorenja. Aukcionar može, po sopstvenom nahođenju, poništiti bilo kakvu prodaju, privremeno obustaviti licitiranje i prodati bilo koji artikl/predmet na koju je uticao kvar. Odluka aukcionara je konačna.

            Aukcionar prikuplja informacije o ponuđačima i vlasnicima/prodavcima samo u svrhu sprovođenja elektronske aukcije. Detaljnije objašnjenje dato je u politici privatnosti na našem sajtu.

            Aukcionar koristi e-mail sa mailing liste da bi obavestio svoje klijente (potencijalne kupce i ranije kupce) o predstojećim aukcijama. Ako u ovoj situaciji primate određenu poštu (newsleters) a želite da prekinete primanje budućih obaveštenja, jednostavno pošaljite e-mail aukcionaru kako bi vaš e-mail bio uklonjen sa naše liste.

            Ponuđač, postavljanjem ponude se obavezuje da će istu uplatiti, postavljena ponuda se ne može povući. Jednom kada postavite ponudu i ako pobedite, obavezni ste da kupite proizvod po navedenoj ceni koju ste naznačili kao svoju ponudu uvećanu za premiju kupca sa pripadajućim porezima. Postavljanjem ponude na www.prodato.rs i proglašenjem kao kupca obavezujete se da platiti izlicitiranu vrednost uvećanu za premiju kupca (vrednost koja se dodaje na izlicitiranu cenu, izražena je u procentima i predstavlja naknadu aucionara). Ukoliko vlasnik/prodavac imovine prodate preko ovog sajta odbaci bilo koju i kao i sve pristigle ponude, dužan je da nadoknadi štetu aukcionaru kao i pobedniku aukcije.  

            Ponuđač je odgovoran za sve ponude koje su date pod brojem koji vam je sistemski dodeljen prilikom registracije kao i za sigurnost vaše lozinke. Sigurnost vaših informacija o ponuđaču je vaša isključiva odgovornost jer ćeti Vi, ponuđač, biti odgovorni za bilo koju kao i za sve ponude koje su date pod vašim brojem. Ako u bilo kom trenutku osetite da je vaš broj ponuđača i lozinka ugrožena zbog nedostatka sigurnosti s vaše strane, morate o tomoe odmah obavestiti aukcionara.

            Ponuđač se slaže na korišćenja opcije „Maksimalna ponuda“ na platformi www.prodato.rs, ova opcija koristi se u skladu sa specifičnim zahtevima prodavca a koje je aukcionar imao na raspolganju. Kada koristite funckiju „Maksimalna ponuda“, ako ste trenutno visoki ponuđač i želite da promenite maksimalnu ponudu, od vas će se tražiti da postavite novu ponudu uvećanu – za korak (korak je vrednost za koji se uvećava poslednja pristigla ponuda, korak je određen zahtevom prodavca), za vrednost koja je određena za taj artikl/predmet kako biste povećali maksimalnu ponudu koja može uzrokovati da podignete svoju zadnju visoku ponudu za jedan korak ponude. Vi, kao ponuđač, pristajete da koristite ovu funkciju „Maksimalna ponuda“ u situacijama kada je ona dozvoljena odnosno predviđena na zahtev podavca.

Prodavac i ponuđač su saglasni za korišćenje opcije ,,KUPI SADA” na platformi www.prodato.rs. Ovo polje koristi se i omogućava da ponuđač klikom na taster ,,KUPI SADA” kupi artikl/predmet po unapred predviđenoj uvećenoj ceni. Ukoliko se u postupku aukcije premaši iznos koji je određen na početku aukcije, onda opcija ,,KUPI SADA” prestaje da važi i nije više u opticaju

 

            Ponuđač se obavezuje da nećete koristiti bilo koji uređaj, softver ili postupak za ometanje ili pokušaj ometanja pravilnog rada veb-lokacije ili bilo koje aktivnosti koja se provodi na veb-lokaciji.

            Ponuđač se obavezuje da neće preduzeti nikakve radnje koje nameću nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje naše infrastrukture.

            Ponuđač se obavezuje da neće kopirati, reprodukovati, menjati, modifikovati, kreirati izvedene radove ili javno prikazivati bilo koji sadržaj sa www.prodato.rs bez prethodnog pismenog odobrenja aukcionara. PLATFORMA SE KORISTI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA U POGLEDU KVALITETA I KVANTITETA PREDMETA PRODAJE.

            Pristupanje i korišćenje platforme www.prodato.rs podleže svim specifičnim uslovima i odredbama postavljenim na svakoj pojedinačnoj stranici u okviru platforme prezentovanim kao – OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI  i svih važećih zakona i propisa, uključujući ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima i žigovima. Sve fotografije na aukciji koje se pojavljuju na ovom sajtu su u vlasništvu prodavaca i SSI DOO i ne mogu se koristiti bez izričitog pisanog odobrenja.

            REGISTRACIJOM NA OVOM SAJTU, ponuđač, pristaje i prihvata, bez ograničenja, sve uslove i odredbe koje su definisane u ovim OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI i obavezuje se da se pridržava svih važećih zakona i drugih propisa koji se odnose na korišćenje veb paltforme. Pravne radnje će se preduzeti protiv bilo koga ko krši odredbe ovih uslova ili bilo kojeg drugog važećeg zakona ili propisa. Aukcionar zadržava pravo da periodično menja uslove i odredbe OPŠTIH USLOVA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI i odgovornost je ponuđača da pregleda odredbe OPŠTIH USLOVA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI kako bi se upoznao sa aktuelnim uslovima i pravilima pre svake upotrebe ovog Sajta. Aukcionar ima obavezu da putem dostavljene e-mail adrese obavesti svoje ponuđače i prodavce o promenama opštih uslova.

            Korišćenjem ovog sajta ponuđač, je saglasan i prihvata sva pravila, uslove, kao i sve moguće promene.

            Ponuđač će biti suspendovan i trajno će mu biti zabranjen pristup platformi ako je dao lažne informacije prilikom registracije, kao što su lažno ime ili lažni kontakt podaci, ako kao uspešni ponuđač ne ispoštuje svoju aukcijsku ponudu (npr. neplaćanje). Pored zabrane pristupa platformi SSI DOO protiv ponuđača može biti pokrenut i odgovarajući pravni postupak.

            Korišćenje e-mail adrese je strogo ograničeno na kontaktiranje kupaca i vlasnika/prodavaca od strane aukcionara, svako korišćenje ove privatne informacije od strane ponuđača, je strogo zabranjeno.

            Ni jedan pravni savet nije namenjen ili impliciran bilo čime što je sadržano na sajtu. Ni jedna obaveza, odgovornost, ili teret se ne preuzimaju, pretpostavljaju ili na neki drugi način nameću korišćenjem Sajta.

            Ponuđač se odriče svih eventualnih tužbenih ili kakvih drugih zahteva prema SSI DOO, a koji se odnose na: štetu koja nastane na predmetu prilikom preuzimanja predmeta.

            Kupac je odgovoran za svoje osoblje i štetu koju ta lica naprave na predmetu kupovine. Ni aukcionar ni prodavac neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili bilo koju vrstu (bilo u ugovoru, deliktu ili na drugi način) koju je pretrpeo ili potraživao bilo koji ponuđač, osoba ili entitet u vezi sa aukcijom. Bez ograničavanja gore navedenog, ni u kom slučaju ne postoji odgovornost aukcionara prema bilo kom ponuđaču za bilo koje činjenje ili propust koji se dogodi u vezi sa aukcijom.

            Ovim OPŠTIM USLOVIMA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI regulišu se odnosi između prodavaca, ponuđača/kupaca i aukcionara, i bilo koji sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi sa Sajtom će biti regulisani, shvaćeni i primenjeni u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS.